KRÁLIK és Társa Kft.
Hardware - Software Adatmentés
Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9-18-ig:
Tel: +36 20 287-87-60 ,
(20-9348-105)
E-mail: info@hdd-mentes.hu


ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK


A KRÁLIK és Társa Kft. (továbbiakban Megbízott), mint az adatmentési szolgáltatás nyújtója, szolgáltatását az alábbi feltételekhez köti. Jelen feltételek a Megrendelő általi elolvasása és aláírása az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS hatályba lépésének feltétele. Jelen vállalási feltételekben a Megrendelő által hozott számítástechnikai adathordozó megnevezése: eszköz.


 1. Az adatmentés nem minden esetben jár sikerrel. A sikertelen adatmentés, vagy nem teljes értékű adatmentés a Megrendelőt nem menti fel az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS-ben megrendelt szolgáltatás ellenértékének megfizetése alól.

 2. 1. Megrendelő kijelenti, hogy az adatmentésre leadott eszköz és a rajta tárolt adatok a tulajdonát képezik, harmadik személy azokra jogot fenn nem tarthat. Az eszköz és adatainak mentésére teljes körű jogi alapokkal rendelkezik, kizáró ok nem áll fenn.

  2. Amennyiben a Megrendelő a mentendő eszköz tulajdonosának megbízásából jár el, úgy a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megbízott őt tekinti szerződő félnek, így a tulajdonos helyett teljes körű kötelezettséget vállal.

 3. A Megrendelő feladata az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS-ben lévő technikai adatlap legjobb tudása szerinti kitöltése. A nem pontos kitöltésből adódó károkért a Megbízott felelősséget nem vállal.

 4. Megbízott az adatmentést az árlistában meghatározott feltételekkel veszi át a Megbízótól.

 5. A Megbízott szolgáltatását Átvételi helyen (továbbiakban: Átvevő) keresztül értékesíti.

 6. A Megrendelő által átadott eszközt a Megbízott a software-es mentések kivételével megbontja, a rendszer épségének vizsgálata miatt. Kivéve ha a Megrendelő a megbontást az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉSBEN megtiltja. Megbontás esetén azonban az eszköz ELVESZÍTHETI A GARANCIÁJÁT, amelyért felelősséget a Megbízott nem vállal!

 7. Átlagos adatmentés vagy vizsgálat várható elkészítési ideje átvételi helyenként és a leterheltségtől függően változó, idejét mindenkor az aktuális honlap tartalmazza. Bonyolult esetben a jelzett időtartamnál hosszabb is lehet.

 8. A sürgős adatmentés emelt díjú, melynek mértékét a mindenkor érvényben lévő ÁRLISTA tartalmazza.

 9. Megbízott szolgáltatásáról Átvevő állít ki részletes számlát a Megrendelőnek.

 10. A Megrendelő vállalja, hogy az Átvevő által kiállított számlákat készpénzzel vagy előreutalással egyenlíti ki.

 11. A munkák nyilvántartása elektronikusan történik. A nyilvántartás titkos, csak az Átvételi hely (ahol leadásra került), a dolgozók és a Megrendelő érheti el. A Megrendelő számára külön belépési lehetőséget biztosítunk, ahol a mentés állapotát nyomon tudja követni, a mentéssel kapcsolatban kérdést tud feltenni (offline chat rendszerben). A mentés hivatalos megrendelése vagy lemondása is ezen az oldalon keresztül történik. Hivatalos adatoknak csak az itt nyilvántartottakat fogadjuk el, így kérjük Megrendelőnket az oldal használatára.

 12. A megrendelt adatmentésekért fizetendő díjakat a szerződés aláírásának napján érvényben lévő ÁRLISTA tartalmazza. Az adatmentés díja az óradíjakból és egyedi beszerzés esetén a felhasznált alkatrészek árából tevődik össze.

 13. A mentés elkészüléséről a Megbízott vagy Átvevő a Megbízót haladéktalanul értesíti.

 14. A Megrendelő mentett adatait és az általa átadott eredeti eszközt csak az eredeti ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS felmutatójának, vagy az adatok jogos tulajdonosának (hitelt érdemlő bizonyítás esetén) adja ki a Megbízott vagy Átvevő.

 15. A lementett adatokat a Megbízott DVD-n vagy winchesteren adja át, melytől speciális esetben el lehet térni, de ennek igényét a Megrendelőnek előre jeleznie kell. A Megrendelő által átadott eredeti eszköz még a Megrendelő külön kérésére sem lehet céleszköz.

 16. A mentés során készített biztonsági másolatokat (fizikai másolatot is) a mentés átvétele után 5 munkanappal a Megbízott törli.

 17. Megbízott az adatok átadás-átvételét követően az elvitt adatokra garanciát nem vállal, a Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat, jogot nem érvényesíthet a Megbízottal szemben. A mentés átvételétől számított három munkanapon belül a lementett adatokról a Megrendelő díjtalanul kérhet egy darab új másolatot. A többi másolatot esetenként egy órai munkadíj ellenében biztosítjuk. Ez időt követően az adatokat a Megbízotton nem kérheti számon.

 18. Az adatmentésre átvett eszközök azonosítása munkaszámos matricával történik.

 19. A raktáron nem lévő alkatrészek beszerzése mindig bizonytalan. Mivel a mentések túlnyomó többsége szűk határidőn belül teljesítendő, ezért az alkatrészek beszerzésének határideje 2 hét. Amennyiben a Megbízott e határidő alatt nem tudja a szükséges alkatrészt beszerezni, lehetőség van a Megrendelő írásos kérésére a határidő maximum 2 hónapra történő növelésére. A határidő lejárta után a mentés sikertelenként kerül lezárásra.

 20. Ha a sürgős adatmentés a megadott határidőre nem készül el, a Megrendelőnek a normál mentés díját kell fizetnie. A határidő túllépése nem menti fel a Megrendelőt fizetési kötelezettsége alól.

 21. Megbízott által végzett adatmentési tevékenység nem az adathordozó helyreállítását jelenti, hanem az azon tárolt Megbízó számára értékes adatok másik adathordozóra való másolását.

 22. Mivel a leadott adathordozó legtöbbször sérült, így fennáll annak a veszélye, hogy a normál használat mellett vagy az alkatrész cseréje után még jobban meghibásodik vagy tönkre megy. Az adathordozó a Megrendelő által engedélyezett használata vagy javítása során történő megrongálódásából, használhatatlanná válásából eredő károkért a Megbízott helyt nem áll, illetve a Megrendelő jelen vállalási feltételek aláírásával kijelenti, hogy a megrongálódott, használhatatlanná vált adathordók miatt a Megbízott felé igényt nem támaszt, jogot nem érvényesít.

 23. A sikertelen vagy az elkészült adatmentéseket és a mentésre leadott eszközöket a Megrendelő a mentés befejezéséről történő értesítését követően a Megbízott maximum 3 hónapig tárolja. Az első 2 naptári hét eltelte után a további tárolt időre Megbízott jogosult tárolási díjat kiszámlázni. A 3 hónap letelte után a mentésre leadott eszközök selejtezésre kerülnek (azok Megbízotton számon nem kérhetőek), a mentett adatokat a Megbízott megsemmisíti! Tárolási idő lejárta után a mentés sikertelennek minősül.

 24. Amennyiben a szakvéleményben a Megbízott a mentést nem javasolja, de a Megrendelő határozottan ragaszkodik hozzá, úgy a sikerességi aránytól függetlenül a teljes, 100%-nak minősülő adatmentési díj terheli a Megrendelőt.

 25. Megbízott az alkatrészek sértetlenségét a mentés során nem tudja garantálni, így ha azt a Megrendelő biztosította, annak eredeti állapotáért, működőképességéért felelősséget nem vállal.

 26. Megbízott az adatmentést befejezettnek tekinti az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

  1. A Megrendelő a szolgáltatás elvégzését elismerte, vagy a Megrendelő részéről a további mentés lemondásra került, továbbá ha a tárolási idők bármelyike lejárt, vagy ha a Megbízott a mentést vagy annak folytatását nem vállalja.

  2. Az adathordozók (amennyiben a Megrendelő az eredeti eszközről nem mondott le) és sikeres mentés esetén a mentett adatok a leadás helyére visszaszállításra kerültek.

 27. Megbízott kijelenti, hogy a rábízott adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a Megbízott adatmentésben együttműködő külsős szakemberei, akik azonban jelen titoktartásra ugyanúgy kötelezettek, és akik helyett - a titkos adatok nyilvánosságra kerüléséből a Megrendelőt ért anyagi és erkölcsi károkért - Megbízott helytáll.

 28. A Megrendelővel kapcsolatosan bármilyen információt a Megbízott üzleti céljainak érdekében csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával használ fel.

 29. Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy az adatok biztonságát érintő probléma esetén a közvetítő által érkezett adatmentéseknél az adatok eredeti tulajdonosával a kapcsolatot a probléma elhárítására felvegye. A kapcsolatfelvétel technikai, vagy tulajdonjogi lehet. (Például: Mentendő adatok egyeztetése, vagy vélhetően illegális úton szerzett eszköz tulajdonjogának tisztázása.)

 30. Amennyiben a Megrendelőnek 2 hétnél régebben elkészült és ki nem egyenlített adatmentése van, a Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy az újonnan leadott adatmentéshez csak a régi kiegyenlítése után kezd hozzá.

 31. A felek jelen vállalási feltételeket az adatmentéses szerződés aláírásakor elfogadták, a benne foglaltakat tudomásul vették.

Érvényes 2013. június 01-től visszavonásig.

KRÁLIK és Társa Kft. Tel.: (+36) 20 287-87-60 , (+36) 20 9348-105 E-mail: info@hdd-mentes.hu

Adatmentés - KRÁLIK és Társa Kft.- winchester - HDD - merevlemez
Copyright© 2000-2013